1. Mechatronika w edukacji (studia dla nauczycieli)

1. Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania zagadnień z zakresu mechatroniki w szkołach objętych programami nauczania profili technicznych, aktualizacja wiedzy oraz uzyskanie nowej wiedzy przez nauczycieli pracujących w różnych typach szkół zawodowych.

 

2. Program studiów:

Program studiów realizowany będzie w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów (łącznie 360 godz.). Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowi Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przewidziane są m.in. zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i narzędzi do nauczania mechatroniki (m.in. firmy Festo Didactic i Lego Mindstorm, obrabiarki CNC, drukarki przestrzenne Rapid Prototyping, skanery 3D do inżynierii odwrotnej) oraz nowoczesnych metod wirtualnego projektowania i szybkiego prototypowania. W programie potraktowano z jednakową uwagą przedmioty z zakresu mechaniki, elektrotechniki, automatyki, robotyki i informatyki stosowanej oraz zwrócono szczególną uwagę na poszerzenie umiejętności pozwalających na pracę w grupie interdyscyplinarnych specjalistów.

 

3. Szczegółowy program zajęć:

 • Systemy CAD Architektura systemów CAD, modelowanie 3D, modelowanie powierzchniowe, tworzenie dokumentacji, symulacja jako narzędzie wspomagania projektowania;
 • Mechatronika, układy i ich projektowanie. Pojęcie mechatroniki, interdyscyplinarność, integracja, projektowanie mechatroniczne, systemy projektowania modułowego PLM, techniki szybkiego prototypowania (RP – rapid prototyping);
 • Teoria maszyn i mechanizmów. Klasyfikacja mechanizmów - strukturalna i funkcjonalna, metody analizy i syntezy kinematycznej, mechanizmy dla konstrukcji mechatronicznych, projekt mechanizmu;
 • Elektronika i techniki mikroprocesorowe. Mikroprocesory, procesory sygnałowe, zasady projektowania układów mikroprocesorowych, tworzenie schematów, projektowanie PCB, programowanie procesorów;
 • Sensory i systemy w mechatronice. Rola czujników w konstrukcjach mechatronicznych, czujniki inteligentne, konstrukcja hybrydowych czujników wybranych wielkości fizycznych, architektura systemów wizyjnych, zastosowanie systemów wizyjnych, elementy przetwarzania obrazów;
 • Sterowanie procesami z elementami sterowników PLC. Własności układów sterowania, klasyfikacja układów sterowania, zasady projektowania układów sterowania, przykładowe zadania układów sterowania, identyfikacja dla celów sterowania, architektura sterownika PLC, programowanie sterowników PLC, DCS, FPGA;
 • Konstrukcja i badanie robotów. Podstawowe elementy robotów, systemy robotów, programowanie robotów, przestrzeń robocza, trajektorie i ich planowanie, sterowanie robotami, badania robotów;
 • Inżynieria oprogramowania. Projektowanie oprogramowania, UML, podejście obiektowe, algorytmy numeryczne, struktury danych, bazy danych;
 • Napędy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne. Podstawy konstrukcji układów pneumatycznych i hydraulicznych, konstrukcje napędów elektrycznych, własności i zastosowanie układów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych;
 • Systemy CAM (Computer Aided Machining) z elementami programowania CNC. Projektowanie procesów wytwarzania, symulacja procesów wytwarzania, podstawy budowy obrabiarek CNC, programowanie obrabiarek CNC, metody wirtualnego prototypowania, inżynieria odwrotna, profesjonalne drukowanie 3D;
 • Diagnostyka i niezawodność układów mechatronicznych. Podstawowe pojęcia związane z diagnostyką, monitorowanie procesów, analiza niezawodności urządzeń mechanicznych, analiza procesu eksploatacji dal potrzeb diagnostyki;
 • Układy dynamiczne i metrologia. Modele układów dynamicznych, funkcje przejścia, sploty funkcji, metody analizy sygnałów, filtracja, sygnały stacjonarne i niestacjonarne, własności układów dynamicznych, układy pomiarowe;
 • Strategia kształcenia mechatronicznego. W ramach przedmiotu przygotowywane będą konspekty zajęć i projektu stanowisk laboratoryjnych w zakresie nauczania mechatroniki.

 

4. Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów uczelni o profilu technicznym (głównie wydziałów mechanicznych, budowy maszyn, automatyki i robotyki, informatyki stosowanej, elektrotechniki i elektroniki) oraz do absolwentów uczelni o profilu nauczycielskim (w zakresie nauczania techniki), pracujących jako nauczyciele przedmiotów technicznych w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych i ośrodkach doskonalenia zawodowego.

Ukończenie studiów dokumentowane będzie wydaniem  Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, nadającego kwalifikacje zawodowe uprawniające do nauczania przedmiotów technicznych w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych (zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Zadaniem edukacji w zakresie mechatroniki jest wykształcenie specjalistów umiejących formułować i rozwiązywać interdyscyplinarne zadania oraz posiadających umiejętności komunikacji i współpracy pomiędzy specjalistami różnych dziedzin wiedzy związanych z mechatroniką. W procesie nauczania zwraca się szczególna uwagę na praktyczną stronę rozwiązywania zadań technicznych nowoczesnymi metodami stosowanymi w praktyce przemysłowej krajów przodujących w rozwoju techniki i technologii, w tym szczególnie zaawansowanych metod wirtualnego projektowania (CAE, Computer Aided Engineering) i szybkiego prototypowania (RP).

 

5. Czas trwania:

 • 3 semestry (od XI 2024 r. do III 2026 r.)

 

6. Terminy zgłoszeń:


Decyduje kolejność zgłoszeń, rozmowa kwalifikacyjna, analiza dokumentów przedstawionych przez kandydata, powiadomienie o decyzji przyjęcia lub odmowa.

 

7. Wymagane dokumenty:

 • Podanie z uzasadnieniem podjęcia studiów,

 • Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia I lub II stopnia) – do wglądu, kserokopia dyplomu,

 • Kwestionariusz osobowy kandydata,

 • Kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 100 zł (wpłata na konto po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu, opłata wpisowa będzie wliczona do pierwszej opłaty semestralnej za studia).

 

 

8. Tryb zgłoszeń:

 • rozmowa kwalifikacyjna, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

9. Liczba miejsc:

 • maksymalnie 2 grupy po 15 osób (łącznie 30 osób).

 

 

10. Osoby przyjmujące zgłoszenia:

dr hab. inż. Jacek CIEŚLIK, prof. AGH:

 12 617 31-07

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Danuta PIEKARZ-FLAGA:

 12 617 31-01

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

11. Opłaty:

6900,00 PLN (płatne w trzech ratach w wysokości 2300,00 PLN, przed rozpoczęciem każdego semestru).

 

12. Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie podyplomowych studiów niestacjonarnych w formie weekendowych dwudniowych zjazdów (soboty i niedziele), pięć do siedmiu zjazdów w semestrze, nie więcej niż dwa razy w miesiącu lub w systemie wieczorowym, stosownie do oczekiwań i możliwości słuchaczy – łącznie 18 spotkań dwudniowych.

Wymagania dla kandydatów - ukończone studia inżynierskie lub magisterskie z zakresu: mechaniki, budowy maszyn, elektrotechniki, elektroniki, automatyki robotyki, informatyki, nauczania techniki lub pokrewnych.

Uwaga!
Uruchomienie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Mechatronika w Edukacji
planowane jest od listopada 2024 roku. Wciąż jeszcze istnieje możliwość zapisu!