Katedra Systemów Wytwarzania
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
Tu nas znajdziesz
Mapa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Krakowie
Pawilon B4 AGH
Siedziba Katedry Systemów Wytwarzania
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR AGH

Katedra

W wyniku zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w październiku 2008 roku powstała Katedra Systemów Wytwarzania. Podjęcie tej decyzji miało na celu zintegrowanie działalności naukowej i dydaktycznej zespołów pracowników Wydziału, w których prowadzone są badania naukowe w zakresie konstrukcji i eksploatacji maszyn technologicznych i urządzeń transportowych, technologii wytwarzania różnych produktów oraz procesów logistycznych. W nowej jednostce kontynuuje się działania naukowe oraz dydaktyczne, które realizowano w Katedrze Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska oraz w Katedrze Wytrzymałości i Technologii Maszyn.

W celu intensyfikacji podjętych badań oraz rozwoju działalności dydaktycznej w Katedrze Systemów Wytwarzania utworzono następujące zespoły naukowo-dydaktyczne:

 • Zespół Urządzeń Technologicznych pod kierownictwem dr. hab. inż. Bogdana Kosturkiewicza prof. AGH

 • Zespół Modelowania Systemów Wytwarzania i Urządzęń Ochrony Powietrza pod kierownictwem dr hab. inż. Ryszarda Machnika, prof. AGH,

 • Zespół Logistyki Produkcji pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Edwarda Michlowicza,

 • Zespoł Transportu Technologicznego i Telematyki pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Janusza Szpytko,

 • Zespół Technik Wytwarzania pod kierownictwem dr hab. inż. Jacka Cieślika, prof. AGH.

Dydaktyka

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy naszej katedry prowadzą zajęcia przede wszystkim na macierzystym wydziale. Realizują je na 4 kierunkach studiów: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika oraz inżynieria mechaniczna i materiałowa. Kształcenie obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne I-go oraz II-stopnia. W Katedrze Systemów Wytwarzania prowadzone są 3 specjalności: inżynieria systemów wytwarzania i inżynieria materiałów konstrukcyjnych na kierunku mechanika i budowa maszyn studia II-go stopnia oraz wytwarzanie mechatroniczne na kierunku mechatronika, studia II-go stopnia. 

Ponadto pracownicy katedry realizują zajęcia na innych wydziałach AGH, do których należą: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Odlewnictwa oraz Wydział Energetyki i Paliw. Organizują także i prowadzą w AGH letnie kursy dla studentów Instytutu Technologicznego w Monterrey (ITESM-TEC de Monterrey).

 

Badania

W Katedrze Systemów Wytwarzania zatrudnionych jest obecnie 32 osóby, w tym 7 samodzielnych pracowników nauki, 19 pracowników naukowo-dydaktycznych, 2 pracowników dydaktycznych oraz 4 pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Celem prowadzonych badań o charakterze poznawczym oraz utylitarnym w Katedrze Systemów Wytwarznia jest:

 • doskonalenie konstrukcji i systemów eksploatacji maszyn i urządzeń technologicznych,
 • rozwój metod scalania oraz rozdrabniania materiałów ziarnistych i konstrukcji służących do tego celu maszyn,
 • opracowanie metod zagospodarowania określonych odpadów poprodukcyjnych wraz z doborem maszyn i urządzeń linii technologicznych,
 • doskonalenie konstrukcji elektrofiltrów w celu poprawy skuteczności ich działania i obniżenia energochłonności,
 • opracowanie technologii przeróbki plastycznej nowych materiałów konstrukcyjnych,
 • doskonalenie konstrukcji urządzeń przeróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych,
 • opracowanie zintegrowanych systemów nadzorowania eksploatacji urządzeń transportowych,
 • rozwój inteligentnych systemów sterowania środkami transportu bliskiego,
 • opracowanie technologii obróbki ubytkowej określonych materiałów, w tym tworzyw trudnoobrabialnych,
 • opracowywanie technologii spajania oraz dobór korzystnych parametrów procesu napawania wybranych materiałów
 • rozwój bezstykowych metod analizy i kontroli struktury geometrycznej powierzchni obrobionej,
 • zastosowanie teorii systemów i badań operacyjnych w logistyce przemysłowej.

Realizację obszernego programu badań oraz zajęć dydaktycznych umożliwia rozbudowana baza laboratoryjna. Katedra Systemów Wtwarznia posiada następujące laboratoria naukowo-dydaktyczne:

 • laboratorium maszyn do formowania i scalania materiałów ziarnistych,
 • laboratorium maszyn do rozdrabniania i granulometrii,
 • laboratorium maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej,
 • laboratorium zautomatyzowanych systemów i urządzeń transportowych,
 • laboratorium obróbki ubytkowej i programowania obrabiarek,
 • laboratorium zautomatyzowanych systemów obróbczych,
 • laboratorium metrologii i kontroli jakości,
 • laboratorium spajania materiałów,
 • laboratorium urządzeń ochrony powietrza.